Els nostres serveis

Assessoria Pellicer, SL., amb tots els seus col·laboradors, ofereix recolzament i suport al autònom i a la petita i mitjana empresa en la gestió i el desenvolupament de la seva activitat diària.

 

Serveis

Fiscals y Contables

Assessorament en matèria fiscal a empresaris, professionals i societats.
Gestionem els seus impostos ocupant-nos de totes les seves obligacions tributàries. Informació fidel i puntual de la seva comptabilitat com a base d’una eficaç gestió empresarial.

Fiscal:

Assessorament integral a empresaris, professionals i societats.
Confecció de declaracions trimestrals i anuals.

 • IVA.
 • Societats.
 • IRPF.
 • Estimació Objectiva (Mòduls) i Estimació Directa
 • I.R. no residents
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Declaracions Informatives.
 • Censos i certificats.
 • Impostos municipals.
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària.

 

Contable y mercantil

 • Estudi previ sobre la forma jurídica més adequada per la seva empresa.
 • Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable.
 • Transformacions de societats.
 • Mecanització de tota la documentació comptable i confecció de llibres diaris, inventaris i comptes anuals.
 • Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil.
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària.
 • Constitució i Dissolució de Societats.
 • Redacció o modificació d’estatuts.
Serveis

Fiscals y Contables

Assessorament en matèria fiscal a empresaris, professionals i societats.
Gestionem els seus impostos ocupant-nos de totes les seves obligacions tributàries. Informació fidel i puntual de la seva comptabilitat com a base d’una eficaç gestió empresarial.

Fiscal:

Assessorament integral a empresaris, professionals i societats.
Confecció de declaracions trimestrals i anuals.

 • IVA.
 • Societats.
 • IRPF.
 • Estimació Objectiva (Mòduls) i Estimació Directa
 • I.R. no residents
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Declaracions Informatives.
 • Censos i certificats.
 • Impostos municipals.
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària.

 

Contable y mercantil

 • Estudi previ sobre la forma jurídica més adequada per la seva empresa.
 • Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable.
 • Transformacions de societats.
 • Mecanització de tota la documentació comptable i confecció de llibres diaris, inventaris i comptes anuals.
 • Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil.
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària.
 • Constitució i Dissolució de Societats.
 • Redacció o modificació d’estatuts.

Tramitació de tota la documentació necessària per a l’obertura d’un centre de treball, sigui com a treballador autònom, o amb treballadors assalariats (sol·licitud número patronal a la Seguretat Social, alta a una mútua patronal, llibre de visites, obertura de centre de treball, plans d’avaluació de riscos, de seguretat i salut, etc.).

Gestió posterior, si és el cas, de tot el procés de contractació de personal (contractes de treball, altes i baixes a la Seguretat Social), elaboració de les nòmines i TCS corresponents.

 

 • Altes d’empresa i centre de treball.
 • Contractes de treball.
 • Nòmines.
 • Altes i baixes treballadors (Règim general i Autònoms).
 • Acomiadaments.
 • Liquidacions Seguretat Social.
 • Expedients de jubilació, incapacitat, viudetat i altres.
 • Servei domèstic (empleades de la llar).
 • Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals (CEMAC i Jutjat Social).
 • Expedients d’estrangeria, arrelament social.
Serveis

Laborals

Serveis

Laborals

Tramitació de tota la documentació necessària per a l’obertura d’un centre de treball, sigui com a treballador autònom, o amb treballadors assalariats (sol·licitud número patronal a la Seguretat Social, alta a una mútua patronal, llibre de visites, obertura de centre de treball, plans d’avaluació de riscos, de seguretat i salut, etc.).

Gestió posterior, si és el cas, de tot el procés de contractació de personal (contractes de treball, altes i baixes a la Seguretat Social), elaboració de les nòmines i TCS corresponents.

 

 • Altes d’empresa i centre de treball.
 • Contractes de treball.
 • Nòmines.
 • Altes i baixes treballadors (Règim general i Autònoms).
 • Acomiadaments.
 • Liquidacions Seguretat Social.
 • Expedients de jubilació, incapacitat, viudetat i altres.
 • Servei domèstic (empleades de la llar).
 • Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals (CEMAC i Jutjat Social).
 • Expedients d’estrangeria, arrelament social.
Serveis

Jurídics

Els relacionats directament amb les matèries laborals, mercantils i civils, inclosos l’assessorament pròpiament dit i la formulació de qualsevol recurs en el camp administratiu i la defensa, si es dóna el cas, en el camp específicament jurisdiccional.

 • Recursos, reclamacions administratives i contencioses.
 • Dret fiscal, administratiu i laboral.
 • Dret de família.
 • Contractes.
 • Herències i donacions.
Serveis

Jurídics

Els relacionats directament amb les matèries laborals, mercantils i civils, inclosos l’assessorament pròpiament dit i la formulació de qualsevol recurs en el camp administratiu i la defensa, si es dóna el cas, en el camp específicament jurisdiccional.

 • Recursos, reclamacions administratives i contencioses.
 • Dret fiscal, administratiu i laboral.
 • Dret de família.
 • Contractes.
 • Herències i donacions.

Gestions administratives de vehicles, oferim un servei global als nostres clients, tant en vehicles turisme com industrials.

 • Canvis de titularitat i notificacions de venda
 • Duplicats de documentació
 • Baixes temporals i definitives
 • Informes de tràfic
 • Targetes de transport 
 • Reserva de domini (Inscripció i cancel·lació)
 • Altres gestions relacionades amb vehicles.
Serveis

Vehicles – Trànsit

Serveis

Vehicles – Trànsit

Gestions administratives de vehicles, oferim un servei global als nostres clients, tant en vehicles turisme com industrials.

 • Canvis de titularitat i notificacions de venda
 • Duplicats de documentació
 • Baixes temporals i definitives
 • Informes de tràfic
 • Targetes de transport 
 • Reserva de domini (Inscripció i cancel·lació)
 • Altres gestions relacionades amb vehicles.
serveis de

Administració de finques

 • Administracions de Comunitats de Propietaris.
 • Administració i gestió de lloguers.
 • Assessorament en compres o vendes de finques.
 • Contractes de lloguer.

 

Serveis de

Administració de finques

 • Administracions de Comunitats de Propietaris.
 • Administració i gestió de lloguers.
 • Assessorament en compres o vendes de finques.
 • Contractes de lloguer.
 • Llicències municipals d’obertura de locals i indústries.
 • Estudi i reclamacions Impost de Béns Immobles.
 • Cèdules d’Habitabilitat.
 • Expedients d’Eficiència Energètica.
 • Tanmateix, estem en disposició d’oferir altres serveis que no van específicament orientats al funcionament empresarial, sinó que tenen continuïtat en les necessitats personals dels nostres clients. Aquest departament és de caràcter clarament heterogeni.

Altres Serveis

Altres Serveis

 • Llicències municipals d’obertura de locals i indústries.
 • Estudi i reclamacions Impost de Béns Immobles.
 • Cèdules d’Habitabilitat.
 • Expedients d’Eficiència Energètica.
 • Tanmateix, estem en disposició d’oferir altres serveis que no van específicament orientats al funcionament empresarial, sinó que tenen continuïtat en les necessitats personals dels nostres clients. Aquest departament és de caràcter clarament heterogeni.