Aquest tipus de contracte té com a ajuda la reducció del 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant els dotze mesos següents a la contractació.


Si vostè és empresari persona física i vol contractar un familiar perquè l’ajudi en el negoci, sàpiga que els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

Per a poder aprofitar aquesta bonificació per la contractació de familiars s’han de complir uan sèrie de requisits, que li ho expliquem a continuació. .

Treballadors familiars

Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.

Estar desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació.

Tipus de contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits del treballador autònom ocupador

  • No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.
  • L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació.
  • A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

Incentius

Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes

Durada

Període de 12 mesos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,